Irina Lucia Mihalca – versuri

Chiro di aminteari, chiro di agârâşeari… 

Iara un chiro cându alâgamu catâ tini,
Un chiro largu ţzi nâ ambârţzita tu a lui sicundi,
Iara un chiro cându maşhi ti lunjina ditu noi bânamu

>>>