Emilia Ţuţuianu: Azi pentru mâine / Today for Tomorrow

Am din ce în ce mai des strania senzație că navigăm într-o mare de lume cu oameni pustii. Pustiiți parcă de valorile umane: respectul, integritatea, înțelepciunea, iubirea, bunătatea, generozitatea, încrederea, prietenia… Unde greșim? Unde și când le-am rătăcit și ne-am rătăcit? De ce privim în gol, plini de lehamitea molozului din care vrem să răzbim și din care încercăm să mai salvăm, cât putem și cum putem, lucruri, amintiri, valori, identitatea noastră ca popor? Multe din câte se-ntâmplă azi nu ne reprezintă, dar câți dintre noi mai iau atitudine, cine mai încearcă să transmită prin puterea exemplului și cu ajutorul gesturilor nobile, altruiste, lipsite de orice așteptare a vreunei recompense, cinstea, bunătatea, empatia, compasiunea și generozitatea? Unde ne-am pierdut și când ne vom regăsi pe noi înșine? Ne trebuie răbdare și trudă, introspecție a propriei persoane și multă sinceritate să redevenim oamenii ce-am fost. Să încercăm să ne întoarcem la rădăcini și să le cinstim cum se cuvine și mai ales să transmitem celor ce vin cultul valorilor adevărate. Altfel, ne stingem, încetul cu încetul, măcinați de sentimente mici într-un mare pustiu în care să n-avem un fir de ceva de care să ne ținem, tăcuți, mărunți… și neancorați într-o mare secătuită de abuzuri, minciună și nonvaloare.
Octavian Paler spunea: „Aşteptarea ne dă iluzia că facem ceva aşteptând, când, de fapt, nu facem altceva decât să murim suportabil, puţin câte puţin.” Am renunțat „să fac ceva, așteptând” și m-am alăturat celor ce au ceva de spus prin cuvântul scris, punându-mă în slujba lui.
În anul 2009 am realizat revista tipărită Melidonium, iar din anul 2011 a apărut și blogul Melidonium pe internet. A fost un început timid, dar am mers înainte, astfel încât din anul 2014 materialele revistei sunt postate pe site-ul melidonium.ro. Am avut onoarea, și pentru asta mă consider o privilegiată a sorții, de a cunoaște oameni deosebiți, cu care am comunicat și rezonat foarte bine sufletește, prin preocupările comune legate de cuvântul scris, persoane cunoscute prin intermediul internetului, care m-au determinat să împărtășesc și celorlalți din dialogurile avute cu români speciali. Așa a prins contur cartea Azi…pentru mâine, între copertele căreia e viața, experiența, realizările, amintirile și sufletul unor oameni deosebiți.O parte din cei prezenți în dialoguri sunt români din diaspora care prin activitățile lor promovează cultura română – profesoara Iulia Roger Barcaroiu, doctorul poet Dimitrie Grama, scriitoarea Vavila Popovici, realizatorul de televiziune și radio Ben Todică și nu în ultimul rând, distinsa profesoară și promotoare culturală, doamna Ileana Costea. Un caz aparte este al domnului Dianu Sfrijan, cunoscut prin intermediul a două cărți pe care i le-am editat, în memoria soției sale, fostă bibliotecară în Anglia, care a fost și finanțatorul unui proiect visat, gândit și realizat de mine și care azi înfrumusețează peisajul cultural românesc: Centrul Cultural Spiritual de la Varatic.
Cu mulți din ceilalți interlocutori ai cărții am luat contact prin intermediul Editurii Mușatinia, pe care o administrez din anul 2003 și cărora le-am editat creațiile literare.
Apropiați sufletului meu au fost şi domnii Sorin Ullea, istoric al artei, și Boris David, cercetător și poet, care și-au dezvăluit, în convorbirile avute, ca un ultim cântec de lebădă, file din viață și frânturi de epopee din perioadele de activitate.
Rodica Anca, Veronica Balaj, Ștefan Dumitrescu, Mariana Gurza, Tiberiu Tudor sunt alte câteva personalități ale lumii literare de azi, cunoscute prin intermediul revistei Melidonium, de a căror colaborare sunt onorată.
Din zona Moldovei scriitorul Petruș Andrei, profesorul universitar Tudor Ghideanu, chirurgul scriitor Virgil Răzeșu, au contribuit și contribuie prin activitatea literară fructuoasă la actul cultural, dând dovadă de măiestrie artistică, de patriotism și iubire pentru cuvântul scris.
O parte din dialoguri le-am avut și cu personalități romașcane ale lumii literare: Minodora Ursachi, Cecilia Bănică Pal, Gh. A.M. Ciobanu, Florin Vasile Bratu, oameni care și-au pus pentru totdeauna amprenta talentului, cu generozitate, peste comunitatea noastră.
Pentru toți interlocutorii cărții Azi… pentru mâine – literatura, arta, istoria, dorința de frumos, integritatea și valorile morale sunt principiile după care s-au ghidat de-a lungul existenței și pe care cu dragoste și deschidere le-au împărtășit cuvântului scris pentru cei ce vor veni.
Consider că orice act cultural este un adaos și un câștig adus spiritualității românești și că fiecare din noi ar trebui să se simtă dator să-și marcheze trecerea prin viață lăsând celor ce vin o moștenire, o părticică de frumos, o frântură din sufletul său, o nuanță a bucuriei.
„…dincolo de orice bucurie anume, mai este simpla bucurie de a fi, de a te afla în lume și nu în neființă, de a trăi, făptuind și îndurând, de a simți cum se perindă, schimbătoare, anotimpurile și anii, de a fi părtaș la vremea ta și a vedea ce se mai întâmplă, când mai bine, când mai rău, de a trăi în așa fel încât moartea ta să fie ca desprinderea și căderea la soroc a unui fruct copt și plin de bună sămânță în viața lumii… Iar oamenii care știu și au puterea să se bucure fac lumea mai frumoasă, răspândind în jurul lor, ca un har, bucuria. ” (Petru Creția – Despre bucurie)

Emilia Ţuţuianu: Psychologist, editor, publicist ,and poet, Muşatinia Publishing House, Roman, Romania

Abstract:

More and more often I have the feeling the strange feeling that we are “sailing” in a big sea with desolate people. They seem to be lacking the essential human values: respect, integrity, wisdom, love, kindness, generosity, trust, friendship … What is wrong? Where and when did we lose these values and went a stray? Why do we stare into emptiness, filled with the lewdness of the debris from which we want to escape and from which we try to save how much we, anyway we can, things, memories, values, our identity as a people? Much of what happens today does not represent us, but how many of us take action? Who of us is still trying to transmit through the power of example and with the noble, altruistic gestures, without expecting any reward, honor, values such as kindness, empathy, compassion and generosity? When did we get lost, and when we find ourselves again? We need patience and hard work, self-introspection and sincerity to become again the people we have been. Let us try to return to the roots, honor them properly, and especially convey to the new generations the bielief in true values. Otherwise, in our smallness, we will slowly be devored in silence, by unworthy feelings in a great wilderness which does not offer us something to hold on … with no anchor in a sea filled with abuses, lies, and no values. Octavian Paler said: „Waiting gives us the illusion that we are doing something by just waiting, when in reality we are doing nothing but diyng little by little.” As for myslef, I gave up waiting and joined those who had something to say by the written word, putting myself in its service. In 2009 I started the printed magazine Melidonium, which, since 2011, also appears on Internet as the Melidonium blog. It was a shy start, but I went ahead, so that starting with 2014 the magazine materials were posted on the melidonium.ro site. I had the honor, and for that I consider myself privileged by fate, of getting to know special people, with whom I communicated and resonated very well in spirit, through our common preoccupation with the written word, people whom I met online through Internet, who made me share with others too my dialogue with special Romanians. This is how was born the book Today … for tomorrow, between whose covers one can find the life, the experience, the achievements, the memories, and the soul of some special people.
Some of those present in the dialogues are Romanians from the diaspora who through their activities promote the Romanian culture – professor Iulia Roger Barcaroiu, the doctor and poet Dimitrie Grama, the writer Vavila Popovici, the television and radio producer Ben Todică, and last but not least, the distinguished professor and cultural promoter, Dr. Ileana Costea. A special case is Mr. Dianu Sfrijan, known through two books I have edited, in memory of his wife – a former librarian in England, who was also the financial supporter of a long-time-thought project of mine, a dream who came true, due to his generosity, and which is accomplished today and embellishes the Romanian cultural landscape: the Varatic Spiritual Cultural Center. Many of the other people who appear in my book I contacted through the Muşatinia Publishing House, which I have been running since 2003, while editing their literary works. Close to my soul are also Sorin Ullea, art historian, and Boris David, a researcher and poet, who revealed in their conversations with me, as a last song of the swan, aspects of their life threads, and bits of their activity periods… Rodica Anca, Veronica Balaj, Stefan Dumitrescu, Mariana Gurza, Tiberiu Tudor are some other personalities of today’s literary world, whom I had the opportunity to meet through the Melidonium magazine, and by whose collaboration I feel honored. From the Moldavia region worth of mentioning are the writer Petru Andrei, the university professor Tudor Ghideanu, the surgeon-writer Virgil Răzeşu. They contributed and continue to do so by their rich literary activity to the enrichment of our culture, proving artistic mastery, patriotism and love for the written word.
I also had some dialogues with personalities from the city of Roman, personalities of the literary world: Minodora Ursachi, Cecilia Banica Pal, Gh. Ciobanu, Florin Vasile Bratu. Their talent footprint generously put on our community will last forever. All the participants in the book Today … for tomorrow, have literature, art, history, strive for beauty, integrity, and moral values, as the principles who guided them throughout their existence, and which, with love and openness, share the written word with those who will come. I believe that any cultural deed is an addition and a gain to Romanian spirituality and that each of us should feel obliged to mark ones’ life passage leaving to those who come an inheritance, a piece of beauty, a brawl of ones’ soul, a nuance of joy. „… Beyond any sort of joy, there is simply the joy of of existing on this world, living, acting and enduring, feeling the change of the seasons and the passing of years, being an active shareholder in one’s time, aware of what is happening, sometimes good, other times bad. One should live one’s life in such a way that death should be like the fall of a ripe fruit from the branch of a tree, filled with good seed for the continuation of life … “People who know how to, and have the power to enjoy life make the world more beautiful, spreading around them the gift of grace, and happiness. „(Peter the Creation – About Joy)

Emilia Ţuţuianu (b. 12 July, 1961, Râşca, Suceava, Romania) studied at “Roman Voda”High School in Roman, and then at the Faculty of Philosophy at “Alexandru Ioan Cuza” University in Iasi. In 2002 she established the first secular publishing house in Roman, Muşatinia Publishing House. In 2006 she founded the “George Radu Melidon”Cultural Society, and in 2009 started publishing the Melidonium magazine. Emilia Ţuţuianu is present in various poetry anthologies in the Romania and abroad, as well as in literary journals from Canada, New Zealand, the United States. She is: Director of Muşatinia Publishing House; Editor in chief Melidonium magazine; Member of ASLRQ Canada; Member of the Romanian Writers League, Iasi Branch; Member of the European Writers’ Union of Moldova (since 2016). Beteween 2015-2017 she initiated, designed, and coordinated the creation of the Spiritual Cultural Center project at Varatic.

Honors: The Romanian Culture Award, 2006; Diploma of Excellence of the Archbishopric of Roman and Bacau, 2009; First place, Prose at the Poetry, Prose, Drama Dor Dor Ipoteşti, prose section, 2012; Diploma of Excellence from the Ioan Slavici Foundation for Culture and Education in Timişoara, 2014; Diploma at the Gala of Liberal Excellence Miclauseni May 2015; The Melidonium Magazine Prize at the German Culture Gala Award The Cultural Superlatives of the Year, 2015; Diploma of Excellence from the League of Writers – Iasi Branch; The Cross of the Holy Hierarch Dosoftei, for the initiative, the design, and coordination of the construction of the Center’s Cultural Spiritual Varatic, 2017.